ДепартаментПолитически науки

Доц. д-р Добрин Канев

Доц. д-р Добрин Канев

e-mail: dkanev@nbu.bg

 

Академична длъжност: 

доцент

 

Научна степен: 

доктор по философия

 

Основни изследователски интереси в областта на:  

Политически партии; Социалдемократически партии; Европейски политически партии; Политическа система на България; Политически институции (парламент); Качество на демокрацията.

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на:  

Преход към демокрация; Политическо участие; Избори; Политически маркетинг; Финансиране на партии и кампании; Политическа система на ЕС.

 

Възможности за експертиза в областта на 

Политически партии; Политически институции; Избори и предизборни кампании; Политически маркетинг; Експертна дейност в инстиуции (парламент, президент)

 

Преподавателски интереси в областта на:  

Политическа социология; Теории за демокрацията; Политически партии; Политическа система на съвременна България; Политически маркетинг; Политически документи.

 

Образование:  

ВИИ, София

 

Членство в организации:

Постоянен старши сътрудник на Центъра за изследване на европейската интеграция, Бонски университет, ФРГ

Член на международната редколегия на списание South East European Review (SEER), Брюксел

Главен редактор на списание “Политически изследвания”, издание на Българската асоциация по политически науки

Член на Българската асоциация по политически науки

Член на Българската асоциация за изследване на Европейската общност

Член на Европейската асоциация по избирателно право (EurELA)

 

Участие в национални и международни проекти:

Координатор за НБУ в международен проект по Програмата за продължаващо образование (Lifelong Learning Programme) на Европейската комисия «Академична мрежа Еразъм по проблемите на парламентарната демокрация в Европа (PADEMIA)» (2014-2016)

Ръководител на научния колектив на Изследователски проект към Фонд „Научни изследвания” „Качеството на демокрацията в България: демократичен консенсус и гражданско участие” (2009-2014)

Участник в проект на ЕП - ТEPSA и Notre Europe “Демократичен контрол в страните членки върху Европейския съвет и срещите на върха в еврозоната”: On-line publication Democratic Control in the Member States of the European Council and the Euro zone summits (2012-2013)

Ръководител на проект по HESP, Open Society Institute – Unit Partnership with the Department of Politics, University of Nottingham (2001 – 2003; 2006 - 2009)

Участник в проект “ЕС-КОНСЕНТ: Разширена Европа, задълбочена интеграция? Мрежа за изграждане на Европа” по Шеста рамкова програма на ЕС (2006 - 2009)

Титуляр на постоянен курс “Жан Моне” по проект “Жан Моне”, Европейска комисия (2002 – 2004)

 

По-важни публикации:

Монографии

2008       От Берлин до Хамбург. Програмни дебати в германската социалдемокрация през ХХI век

Съставител и научна редакция:

2014      (съставител с Антоний Тодоров) Качество на демокрацията в България. Изд. Изток-Запад, София, 661 с.

2014      (съставител) Социалната алтернатива за Европа, Фондация „Фр. Еберт“, Фондация „Солидарно общество“, София, 2014, 264 с

 

Студии

2015      The Bulgarian National Assembly and EU Affairs: Hesitant Steps in the European Arena. In: The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union. Edited by Claudia Hefftler, Christine Neuhold, Olivier Rozenberg, Julie Smith. Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York, рр. 445-461.

2015                      Bulgaria. In: Routledge Handbook of European Elections. Edited by Donatella M. Viola. Routledge, Abingdon and New York, pp. 633-652 (co-author)

2014      Партиите и партийната система и качеството на демокрацията, в: Качество на демокрацията в България. Съст.: Д. Канев и А. Тодоров, Изд. Изток-Запад, С., с. 225-292.

2014      Демократичното предизвикателство, в: Социалната алтернатива за Европа, София, 2014, с. 73-92

2008       Bulgarien und die EU-Erweiterung, in: Schwarcz, I., Suppan, A., Quo vadis EU? Lit Verlag Wien, S. 325-352.

2007       Campaign Finance in Bulgaria, in: Political Finance and Corruption in Eastern Europe. The Transition Period. Ed. by Daniel Smilov and Jurij Poplak, Ashgate, Aldershot, pp. 33-52.

2006       Betrachtungen ueber die neue Demokratie Bulgariens, in: Bachmaier, P., A. Schwarcz, A. Tcholakova (Hrsg.) Der Transformationsprozess in Bulgarien und der Weg in die EU,Verlag OSTAG Wien, S. 53-68

2002       Parliament in Democratic Transition and Consolidation – The Bulgarian Case, in: S. Kraatz, S. von Steinsdorff (Hrsg.) Parlamente und Systemtransformation im Postsozialistischen Europa, Leske + Budrich, Opladen, 2002, pp. 159-183.

2002       La transformation du parti communiste bulgare, in: Jean-Michel De Waele (ed.) Partis politiques et demokratie en Europe centrale et orientale. Editions de l’Universite de Bruxelles, Bruxelle 2002, pp. 83-101; (превод на румънски: Partide politice si democratie in Europa centrala si de est, Humanitas, Bucuresti 2003, p. 97-117)

 

Статии

2014      The 2014 elections in Bulgaria: Political instability without end?, in: SEER. Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, No 4, 2014 (22 стр., под печат)

2014      Към изследване на качеството на българската демокрация, в: Качество на демокрацията в България. Съст.: Д. Канев и А. Тодоров, Изд. Изток-Запад, С., с. 13-24

2013      Parliamentary Elections in Bulgaria 2013: How Durable Are Tendencies of Authoritarian Populism in a Fragile Democracy? Southeast European Review, vol. 16, 1/2013 (19 стр.) http://www.seer.nomos.de/archive/2013/issue-1/

2011       Трудният път на трансформация на БСП, в: Преходът, Фондация Фр. Еберт, ЦИПИ, София 2011, с. 217-247 (27 стр.)

2010       Political Change in Bulgaria: interpreting the 2009 General Elections results, Southeast European Review, vol. 13, 1/210, pp. 41-54 (16 стр.)

2010       Трудният път към институционализация на българския парламент, в: Българската политология пред предизвикателствата на времето. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Георги Карасимеонов, Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, С. , с. 105-120 (20 стр.)

2009       Българските евроизбори 2009, сп. Политически изследвания, бр. 1-2, с.127-140

2008       European Parliament Elections as ‘Second Order Elections’? The Bulgarian Case of 2007, in: Adapting to Integration in an Enlarged European Union. Volume 2: Adapting the Enlarged Union to the Citizen. Ed. by Krassimir Y. Nikolov, Sofia, pp. 54-63.

2005       The Bulgarian Political System in the Process of Europeanisation: The Case of Parties and Party System, in: Europeanisation of South-Eastern Europe. Domestic Impacts of the Accession Process. Ed. by Kabaalioglu, H. et al. Istanbul: Marmara University Publications, pp. 53-68.

2005       Политическите партии в България между кризата и промяната, в: Карасимеонов, Г., Канев, Д., Модернизацията на политическите партии в България, С. ГорексПрес, с. 11-26.