ДепартаментПолитически науки

Доц. д-р Момчил Баджаков

Доц. д-р Момчил Баджаков

e-mail: mdb@nbu.bg

 

Академична длъжност: 

доцент

 

Научна степен: 

доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на:  теория на демокрацията, политическа промяна, управление на конфликти, политически институции, водене на преговори, геополитически анализ.

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на:  методология на политическия анализ, политически елити, партии, политически идеологии.

 

Възможности за експертиза в областта на:  политически теории и практики

 

Преподавателски интереси в областта на:  : теория на демокрацията, политическа промяна, управление на конфликти, политически институции, водене на преговори, геополитически анализ.

 

Образование:  доктор по философия, доцент по теория на политиката

 

Членство в организации:

Общество за изследване на европейските идеи 2001-2004,

клуб за социални изследвания „Софилос“1994-1995,

 

Участие в национални и международни проекти:

Международен Проект Аномия 1999. - with Vladimirov, Jelio; Todorov, Todor; Katzarski, Ivan; Badjakov, Momtchil (1999): Bulgaria in the Circle of Anomie; IN: Comparative Anomie Research - Hidden barriers - hidden potential for social development; editors: Atteslander, P.; Gransow, B.; Western, J.; Ashgate; Cornwall

Международен проект Bulgaria after 1997 Current Situation and Development Tendencies = - with Vladimirov, Jelio; Todorov, Todor; Katzarski, Ivan; Badjakov, Momtchil (2000)

Международен проект Civil Society attitudes towards Bulgaria,s accession to the European Union. Sociological survey carried out on the "Citizens of Europe" initiative within the framework of the Communication Strategy for Bulgaria,s Accession to EU. ( 2004)

Проект Балканската културна матрица и европейският проект 2007,

Политическа култура и ценностни ориентации на студентите от НБУ. Фонд Стратегически изследвания 2008

Комунизмът в България. Електронен сайт към Портала на НБУ. Фонд за стратегически изследвания 2010-2015

 

По-важни публикации:

Монографии

  1. В какво общество живеем? Методологични подходи и теоретични модели на преходното общество. С., Микропринт 1993, 122 с.
  2. България в кръговете на аномията (с Ж. Владимиров, И. Кацарски и Т. Тодоров), С., Софийски новини, 1998, 244 с.
  3. Bulgaria in the Circules of Anomie, (avec J. Vladimirov, I. Katzarski et T. Todorov) Neuchatel, 1998, 121 p.
  4. България след 1997 г. - ефекта на тунела. (с Ж. Владимиров, И. Кацарски и Т. Тодоров), С., Софийски новини, 2000, 344 с.
  5. Bulgaria after 1997: Curant Situation and Developmental Tendencies. Sofia, Sofiiski Novini, 2000. 101 p. (with J. Vladimirov, I. Katzarski and T. Todorov)
  6. Предприятията от хранително-вкусовата промишленост на България: Конкурентно-способност в условията на социална промяна (социологически анализ). С. Примтрейд 2002. 231 с. (с Ж. Владимиров, И. Кацарски, О. Харизанова, Н. Маламова и Т. Тодоров)
  7. Политика. Част Първа: Основи на политиката. Благоевград 2002, Изд. На ЮЗУ "Неофит Рилски". 204 с.
  8. „Политическата коректност” срещу либералната толерантност. С. 2010, Фабер, с.160

9.          Фейсбуквар. Към отговорна власт и правова държава?, С.2015, 403 стр.

По-важни студии и статии:

Вълните на прехода, политическият режим и разделението на властите (1989 - 1998 г.). В: Либерална библиотека, 1998, кн. 10. - “Либерализъм и власт”, стр. 25 - 33.

Bulgaria in Circle of Anomie, (with J. Vladimirov, I. Katzarski and T. Todorov) in: Comperative Anomie Research, Lоndon 1999, p. 47-73

Conflict, In: Bulgaria 1960-1995. Trends of Social Development, National and Global Development. McGill-Qeens University Press. Montreal & Kingston - London - Ithaca. 1999, p.218-223

Attempt at Flaying with a Noose araund the Neck. In: 1989-1999 Ten Years Later. Lessons Learned for the Future. Faundation "Dr. Zhelyu Zhelev", Sofia 2000, p.149-156

Накъде вървим ? Фактори за нестабилност от външно-политически характер. Във: Външната политика на България. Либерална библиотека №23. С. 2000. С.20-30

Опит за летене с примка на шията. В: 1989-1999 Десет години по-късно. Уроци за бъдещето. С., 2000, Фондация "д-р Желю Желев", с.354-361

Универсално и национално като ценности и модели на развитие. В: България - национална и европейска идентичност, Варна, ВСУ "Черноризец Храбър" 2001, с.201-207

Ценности и интереси, конфликт и консенсус в политиката. В: Европейски ценности. Благоевград, Университетско издателство "Н. Рилски" 2003, с.205-228

Нагласи на гражданското общество за присъединяване на България към Европейския съюз. Социологическо изследване на инициатива "Граждани на Европа" в рамките на комуникационната стратегия за присъединяване на България към ЕС - януари - май 2004. Cfbrs 2004, 38 c.

Феноменът насилие в координатната система на лявото мислене. Разум 2004 №3, с. 109-118

Типология на политическия субект. Югозападни листи. 2005 №1 , с. 177-197

За „фасадната демокрация” - Media Times Review 03.2007 – 16 с.

Принципи на демокрацията в "Европейска България" Media Times Review 04.2007, 16с.

Елементи на фасадната демокрация”. Обречени ли са България и Балканите на нея? В: Балканската културна матрица и европейският проект. С. Фабер 2007, с.64-106

Демократичните ценности в европейска България”. Първа година европейска България. Избори и образи НБУ 2008, 121-134 с.

Mediation and Management of Intractable Conflicts. In: Regulation of Conflicts and Mediation. Granada 2008, р. 6

Посткомунистически технологии за манипулация на масовото съзнание. Философия и езотерика. Благоевград . ЮЗУ. 2008

Геополитическите фактори в българската история. Годишник на катедра „Международни отношeния” към Правно-истoрическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” 31 с.

Манипулацията с политическата терминология и медийната комуникация по време на въоръжения конфликт в Македония от 2001 г. В: Международна политика 2008 №1, с. 61-78 (заедно с д-р Имер Исмаили)

Защо Русия не следва западния модел на демокрация? Рецензия на книгата на Р. Кънчев. Политически изслезвания 2009 бр. 1-2, с.162-166;

Грандиозният посткомунистически грабеж http://www.desnite.net/main.php?id=293&d

Българската независимост и Русия. С., 2010, Про и Анти, бр. 50, 32 с.

Българският политик – между популизма и рационалния избор. В: Българският политик. Щрихи към портрета. С., НБУ, 2010, с. 117-135;

Българското дисидентство с и без кавички. В: Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944-1989 Г.), С. НБУ, Годишник на департамент „История”, 2012, с. 115-125

Защо се премълчават престъпленията на комунизма в България? http://www.svobodata.com/page.php?pid=8905&rid=154&archive=

Граничната дата 9-ти септември. Дискусия за вината, свободата и достойнството. В: Границите. Философски и политически прочити. С. Фабер, 2012. с. 157-178;

Непублична политика, конспиративизъм, политическо задкулисие. Философски алтернативи № 5. 2013, с. 20-35

Психологията на комунизма в условията на посткомунизма. Предговор към: Асен Игнатов, Психология на комунизма. С. НБУ 2013, с. 4-10.

Петър Мутафчиев и геополитическите фактори в българската история. Годишник на Деп. „История“, НБУ. 2015, 33 с.

Аксиологически основания на протестите, Философски алтернативи № 5. 2013, с. 124-140

За континюитета и промяната след комунизма . - http://www.bogdanbogdanov.net/bg_forum.php?page=discussion_show&discID=93

Как влияние авторитаризмът върху социалноикономическото развитие. - http://www.bogdanbogdanov.net/bg_forum.php?page=discussion_show&discID=101

За капитализма и демокрацията, http://www.bogdanbogdanov.net/bg_forum.php?page=discussion_show&discID=120

Левите митове и мутациите на посткомунистическия преход. – В: Девето-септемврийският преврат, тоталитарният режим и съвременна България С. 2015, с. 38-54

Un partie communiste en transition. – Communisme en Europe 1989-2014. L’éternel retour des communistes (1989-2014), р. 297-315

Как е възможен обективен политически анализ? Философски алтернативи 2015 №1, с.34-49

 

Обществена дейност:

от 3.03. 1988 – Комитет за екологична защита на град Русе; от 3.11. 1988 –Клуб за подкрепа на гласността и преустройството, 1990-1993 г. Говорител на Софийския клуб за демокрация в СДС; 1997-1999 Зам.- Председател на Либерално-демократична алтернатива – партия на свободата.