ДепартаментПолитически науки

Гл. ас. д-р Евелина Стайкова

Гл. ас. д-р Евелина Стайкова

e-mail: e_staikova@nbu.bg

Академична длъжност: главен асистент

 Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на:  миграционните изследвания, гражданствеността и политическото участие, интернет политиката

Допълнителни изследователски интереси в областта на:  етнически изследвания, градски политики

Възможности за експертиза в областта на миграционна и бежанска политика, интеграционни политики

Преподавателски интереси в областта на:  миграционните изследвания, гражданствеността и политическото участие, интернет политика

Образование:  бакалавър по политическа социология, магистър по политически мениджмънт, доктор по политология

Членство в организации:

Участие в национални и международни проекти: Множество национални и европейски проекти по миграционна и бежанска политика, анти-дискриминация, популизъм, дигитална гражданственост и нови мобилизации, граждански реакции на кризата.

Награди:

По-важни публикации:

E. Staykova, I. Otova, V. Ivanova (2016) Anti-elitism as populist strategy of defending ‘the people' In: Ranieri, M. (ed.) Populism, Media and Education. Challenging discrimination in contemporary digital societies, New Yourk: Routledge, p. 105-123

Е. Стайкова (2015) Граници на гражданството: парадокси и противоречия, В: Бокова, И. (съст.) Сборник с паучни публикации по проект №BG051PO001-3.3.06.-0060, Том ІІ, София: Акцент. стр. 109-121

E. Staykova & E. Bratanova (2015) National Case Study: Bulgaria, In: Devecchi, C. (ed.) Volunteering as Empowerment for Success at School, Sofia: NBU, pp. 235-250

Е. Стайкова (2014) Политическото участие: нормативни и институционални рамки, В: Тодоров, Антоний и Добрин Канев (съст.) Качество на демокрацията в България, София: Изток-Запад. стр. 113-140

Е. Staykova (2013) Emigration and immigration: Bulgarian dilemmas. In: South East Europe Review (SEER); 2013, Vol. 16 Issue 4, p 403-415.

Е. Стайкова (2013) Гражданството в съвременния глобален контекст. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ

Е. Стайкова (2013) Е-гражданственост – (р)Еволюция, В: Кръстева, Анна (съст.) Дигиталния гражданин, София: НБУ. стр. 138-148

Е. Staykova (2013) (e)Citoyennete –(r)Evolution, In: Krasteva, Anna (dir.) E-citoyennetes, Paris: L’Harmattan. p. 81-93 (на френски език)

Е. Стайкова (2012) Миграция и гражданство: Глобални предизвикателства с местни измерения, В: Социологически проблеми „Български и балкански миграции и мобилности" 1- 2 2012, стр. 47-62

Е. Стайкова, Т. Трифонова (2010) Имигрантите в България, В: Тенденции в трансграничната миграция на работна сила и свободното движение на хора - ефекти за България, София, ИОО, стр. 87-107

Е. Стайкова (2009) Изследване на политиката за интеграция в пет държави-членки на ЕС, Испания, В: Сборник "Методически указания за наблюдение и оценка на политиките и мерките за интеграция", стр. 166-193

 

Обществена дейност: координатор на CERMES - Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания