ДепартаментПолитически науки

Гл. ас. д-р Живко Минков

Гл. ас. д-р Живко Минков

e-mail: jivkominkov@yahoo.com

Академична длъжност:  гл. ас.

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: 

Социална политика, социални неравенства и качество на демокрацията.

Допълнителни изследователски интереси в областта на:  

Съвременнни международни отношения, европейска интеграция

Възможности за експертиза в областта на:

Пенсионни и здравни системи, реформи в социалната политика, оценка на публични политики.

Преподавателски интереси в областта на:  

Публичната политика и международните отношения, политическа философия.

Образование:  

Средно: 91. СОУ с преподаване на немски език „Константин Гълъбов”, София.

Висше: СУ „Св, Климент Охридски” – Философски факултет. Магистър по политология, специализация „Публична администрация”.

Членство в организации:

Българска асоциация по политически науки

Участие в национални и международни проекти:

Проект N BG051PO001-3.3.06.0060 в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и с подкрепата на Европейския социален фонд.

Награди:

По-важни публикации:

  1. Минков, Живко, Кризата на европейските социални модели: влиянието на пост-националната среда, в Георгиев, Л., (съставител), Годишник на Нов български университет 2009-2010. Научни изследвания, Издателство на НБУ, София, 2010 г., стр. 262-326, ISSN 1310-8670.
  1. Минков, Живко, Пенсионната реформа в България, в Канева, Л., Мизов, М., и Кандиларов, Е. (съставители), Изследвания по история на социализма в България. Преходът – II. Том 4., Център за исторически и политологически изследвания, София, 2013 г., ISBN 978-954-2982-03-6, стр. 433-460.
  2. Минков, Живко, Социални неравенства, качество и легитимност на демокрацията , В: Канев, Д. и Тодоров А. (съст.), Качество на демокрацията в България, „Изток-Запад”, София 2014 г.
  1. Minkov Z. Bulgaria: social inequalities and the quality and legitimacy of democarcy, In: Kanev D. and Todorov A. (ed.), Quality of democracy in Bulgaria, Sofia, Iztok-Zapad 2016 (under print).
  2. Minkov Z. Bulgarian hospital care system - challenges and reform plans, In: South Eastern European Review (SEER), Vol.1/2016, 33 pages (under print).