ДепартаментПолитически науки

доц. д-р Момчил Баджаков

доц. д-р Момчил БаджаковДепартамент: Политически науки

Телефон: 0876499451

E-mail: mom4o@abv.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

АВТОБИОГРАФИЯ


ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име МОМЧИЛ ДОЙЧЕВ БАДЖАКОВ

Телефон 0876******
E-mail mdb@nbu.bg;

Националност българин

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) 2006- НБУ СОФИЯ – ДОЦЕНТ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
2001-2006 ЮЗУ БЛАГОЕВГРАД – ДОЦЕНТ ПО ТЕОРИЯ НА ПОЛИТИКАТА
1989-2001 – НАУЧЕН СЪТРУДНИК В ИНСТИТУТА ЗА ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – СОФИЯ
1984-1988 –ДОКТОРАНТ В СУ СОФИЯ
1983-1984 ИНСПЕКТОР В ТУ СОФИЯ
• Име и адрес на работодателя НБУ -София
• Вид на дейността или сферата на работа Преподавател по Политология
• Заемана длъжност Доцент
• Основни дейности и отговорности Преподаване, научно-изследователска дейност, участие в конференции и семинари;

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) 1984-1988 – аспирант в СУ – Теория на социалното управление
1981-1982 – специализант в СУ – Теория на идеологията
1977-1981 – студент, бакалавър и магистър по философия в СУ

• Име и вид на обучаващата или образователната организация СУ
• Основни предмети/застъпени професионални умения Философия на историята, Социология, Мениджмънт, Политология
• Наименование на придобитата квалификация
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

МАЙЧИН ЕЗИК български
ДРУГИ ЕЗИЦИ - РУСКИ ФРЕНСКИ АНГЛИЙСКИ

РУСКИ ФРЕНСКИ АНГЛИЙСКИ
• Четене отлично добро добро
• Писане отлично задоволително добро
• Разговор отлично добро добро


ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
РАБОТА В ЕКИП, УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНИ НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
РАБОТА С КОМПЮТЪР И С ИНТЕРНЕТ
Публикации:

I. Монографии

1.В какво общество живеем? Методологични подходи и теоретични модели на преходното общество. С., Микропринт 1993, 122 с.
2.България в кръговете на аномията (с Ж. Владимиров, И. Кацарски и Т. Тодоров), С., Софийски новини, 1998, 244 с.
3.Bulgaria in the Circules of Anomie, (avec J. Vladimirov, I. Katzarski et T. Todorov) Neuchatel, 1998, 121 p.
4.България след 1997 г. - ефекта на тунела. (с Ж. Владимиров, И. Кацарски и Т. Тодоров), С., Софийски новини, 2000, 344 с.
5.Bulgaria after 1997: Curant Situation and Developmental Tendencies. Sofia, Sofiiski Novini, 2000. 101 p. (with J. Vladimirov, I. Katzarski and T. Todorov)
6.Предприятията от хранително-вкусовата промишленост на България: Конкурентно-способност в условията на социална промяна (социологически анализ). С. Примтрейд 2002. 231 с. (с Ж.Владимиров, И. Кацарски, О. Харизанова, Н.Маламова и Т. Тодоров)
7.Политика. Част Първа: Основи на политиката. Благоевград 2002, Изд. На ЮЗУ "Неофит Рилски". 204 с.
8. Политическата коректност срещу либералната толерантност. С.2010. Фабер, 170 стр.

II. Статии и студии:

1.Номенклатурната връзка, В: Новият политически елит, С., Перун, 1994, с. 53-74
2.Критика на идеологическия разум, Демократически преглед 1996 N6-7, с.42-50
3.Краят на политическия преход, В: Метаморфози на властта, С.1995, с.42-51
4.La fin de la transition politique. Dans: La Bulgarie, Une transition menacee , EDES, Nеuchatel, 1996 р.41-52
5.Facteues рolitique et ideologique et anomie, Dans: Insertiоn dans l eсоnomie mundiale et anomie, Neuchatel 1997, p. 246-255
7. Българският нов цивилизационен избор, Демократически преглед, Есен, 1998 г., стр. 230 -245.
8. Преходът като алиби на политическия елит. В: Елит и общество в историята, ИК Америка консулт, Пловдив, 1998 г., стр. 208 - 219.
9. Вълните на прехода, политическият режим и разделението на властите (1989 - 1998 г.). В: Либерална библиотека, 1998, кн. 10. - “Либерализъм и власт”, стр. 25 - 33.
10.Bulgaria in Circle of Anomie, (with J. Vladimirov, I. Katzarski and T. Todorov) in: Comperative Anomie Research, Lоndon 1999, p. 47-73
11.Conflict, In: Bulgaria 1960-1995. Trends of Social Development, National and Global Development. McGill-Qeens University Press. Montreal & Kingston - London - Ithaca. 1999, p.218-223
12.Post-communist Syndrome or a Circle of the Political Cycle. CD of the Vilnius University, July 1998
13.Attempt at Flaying with a Noose araund the Neck. In: 1989-1999 Ten Years Later. Lessons Learned for the Future. Faundation "Dr. Zhelyu Zhelev", Sofia 2000, p.149-156
14.Накъде вървим ? Фактори за нестабилност от външно-политически характер. Във: Външната политика на България. Либерална библиотека №23. С. 2000. С.20-30
15.Опит за летене с примка на шията. В: 1989-1999 Десет години по-късно. Уроци за бъдещето. С., 2000, Фондация "д-р Желю Желев", с.354-361
16.Цената на политическата стабилност. Икономика, март 2001. (с Ж. Владимиров)
17.Универсално и национално като ценности и модели на развитие. В: България -национална и европейска идентичност, Варна, ВСУ "Черноризец Храбър" 2001, с.201-207
18.Ценности и интереси, конфликт и консенсус в политиката. В: Европейски ценности. Благоевград, Университетско издателство "Н.Рилски" 2003, с.205-228
19.Нагласи на гражданското общество за присъединяване на България към Европейския съюз. Социологическо изследване на инициатива "Граждани на Европа" в рамките на комуникационната стратегия за присъединяване на България към ЕС - януари -май 2004. Cfbrs 2004, 38 c.
20.Civil Society attitudes towards Bulgaria,s accession to the European Union. Sociological survey carried out on the "Citizens of Europe" initiative within the framework of the Communication Strategy for Bulgaria,s Accession to EU. Sofia 2004, 38 p.
21.Феноменът насилие в координатната система на лявото мислене. Разум 2004 №3, с. 109-118
22.Типология на политическия субект. Югозападни листи. 2005 №1 , с. 177-197
23.За „фасадната демокрация” - Media Times Review 03.2007 – 16 с.
24. Принципи на демокрацията в "Европейска България" Media Times Review 04.2007 16с.
25. Елементи на фасадната демокрация”. Обречени ли са България и Балканите на нея? В: Балканската културна матрица и европейският проект. С. Фабер 2007, с.64-106
26. Демократичните ценности в европейска България”. Първа година европейска България избори и образи НБУ 2008,
27. Нови тенденции и практики, Местни избори 2007 НБУ 2008
28. Освободени, но не свободни. http://www.bm-businessmagazine.bg/bg/articles/ 18.11.2007
29. Mediation and Management of Intractable Conflicts. In: Regulation of Conflicts and Mediation. Granada 2008
30.Посткомунистически технологии за манипулация на масовото съзнание. Философия и езотерика Благоевград . ЮЗУ. 2008
31. Айн Ранд и българския преход към капитализъм. http://www.libertarium.net/main.php?id=293&d
32. Геополитическите фактори в българската история. Годишник на катедра „Международни отношeния” към Правно-истoрическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” 31 с.
33.Манипулацията с политическата терминология и медийната комуникация по време на въоръжения конфликт в Македония от 2001 г. В: Международна политика 2008 №1, с. 61-78 (заедно с д-р Имер Исмаили)
34.Специфика на посткомунистическата манипулация.С. 34 стр.
35. Българската независимост и Русия, С. Про и Анти 2010. 32 стр.
36. Политическата коректност срещу либералната толерантност С.2010 160 с.
37. Фейсбуквар. към отговорна власти правова държава? С. Фабер 2015., 330 с.