facebook

ДепартаментПолитически науки

Дипломанти

 

ПРАВИЛА И ГРАФИК ЗА ДОПУСКАНЕ И ЯВЯВАНЕ ДО ЗАЩИТА НА БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА ТЕЗА / ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

 

Уважаеми колеги,

В улеснение на процедурата по защита на магистърски тези, бакалавърски тези и явяване на държавен изпит  моля да следвате следните указания:

 

Защита/държавен изпит[1]

Краен срок за предаване на заявление за одобряване на тема[2]

Краен срок за предаване на заявление за допускане до защита/държавен изпит[3]

Предаване на бакалавърска/магистърска теза[4]

Ноември

Минимум три месеца преди датата на предстоящата защита

Последната седмица на септември

Месец преди обявената дата за защита

Февруари

Минимум три месеца преди датата на предстоящата защита

Последната седмица на декември

Месец преди обявената дата за защита

Април

Минимум три месеца преди датата на предстоящата защита

Последната седмица на февруари

Месец преди обявената дата за защита

Юли

Минимум три месеца преди датата на предстоящата защита

Последната седмица на май

Месец преди обявената дата за защита

Септември

Минимум три месеца преди датата на предстоящата защита

Последната седмица на юли

Месец преди обявената дата за защита

Всички необходими заявления, стандарти за разработване на бакалавърски тези и конспекти за явяване на държавен изпит са налични на http://www.politicalscience.nbu.bg/bg/diplomanti

Завършването на бакалавърска програма става по избор на студента - с държавен изпит или със защита на бакалавърска теза (при успех не по-нисък от мн. добър 4.50)

  • Работа по бакалавърска/магистърска теза се извършва  под ръководството на одобрения научен ръководител в съответствие с изискванията за писане на теза;
  • Явяването на държавен изпит по специалността изисква предварителна подготовка по стандартизиран конспект по специалността и модула;

 [1]Възможността за явяване на държавен изпит важи за студенти от випуск 2009 и след него.

 [2] Кандидат дипломантите с успех над 4.50 подават заявление за одобряване на тема. Заявлението се подава по образец и срок!

 [3] Кандидат дипломантите подават онлайн заявление за допускане до защита/държавен изпит от което е видно, че студентът има взет необходимия брой кредити и съответния успех съгласно изискванията на неговия випуск за допускане до защита на бакалавърска/магистърска теза или държавен изпит.

 [4] Готовата бакалавърска/магистърска теза се предава на 1 хартиен и 1 електронен носител в pdf формат, задължително с приложена и разписана декларация за оригиналност (по образец), най-късно 14 дни преди датата за защита. Дипломантът следва да заплати такса за явяване на защита в каса 209, к1.

 

Такси за дипломиране:

Магистри - 150 лв.

Бакалаври - 100 лв

 

Таксите за дипломиране се заплащат до две седмици преди обявените дати за защита.

Заплащането е възможно в касата на университета или по банков път:

 

Банка ДСК BGN - IBAN: BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF

 

 

Дати за учебна година 2023/2024

Декември: 01.12.2023 г.

Март: 01.03.2024 г.

Април: 26.04.2024 г.

Юли: 05.07.2024 г.

Септември: 27.09.2024 г.

 

Заявление за одобряване на тема (on-line)

Заявление за явяване на защита или държавен изпит (on-line)

 

Прикачени файлове