ДепартаментПолитически науки

Дипломанти

 

ПРАВИЛА И ГРАФИК ЗА ДОПУСКАНЕ И ЯВЯВАНЕ ДО ЗАЩИТА НА БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА ТЕЗА / ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

 

Уважаеми колеги,

 В улеснение на процедурата по защита на магистърски тези, бакалавърски тези и явяване на държавен изпит  моля да следвате следните указания:

 

Защита/държавен изпит[1]

Предаване на заявление за одобряване на тема[2]

Предаване на заявление за допускане до защита/държавен изпит[3]

Предаване на бакалавърска/магистърска теза[4]

Ноември

Минимум три месеца преди датата на предстоящата защита

През втората седмица на октомври

Две седмици преди обявената дата за защита

Февруари

Минимум три месеца преди датата на предстоящата защита

През втората седмица на януари

Две седмици преди обявената дата за защита

Април

Минимум три месеца преди датата на предстоящата защита

През втората седмица на март

Две седмици преди обявената дата за защита

Юни

Минимум три месеца преди датата на предстоящата защита

През втората седмица на май

Две седмици преди обявената дата за защита

Септември

Минимум три месеца преди датата на предстоящата защита

През вторатаседмица на август

Две седмици преди обявената дата за защита

Всички необходими заявления, стандарти за разработване на бакалавърски тези и конспекти за явяване на държавен изпит са налични на http://www.politicalscience.nbu.bg/bg/diplomanti

Завършването на бакалавърска програма става по избор на студента - с държавен изпит или със защита на бакалавърска теза (при успех не по-нисък от мн. добър 4.50)

  • Работа по бакалавърска/магистърска теза се извършва  под ръководството на одобрения научен ръководител в съответствие с изискванията за бакалавърска теза;
  • Явяването на държавен изпит по специалността изисква предварителна подготовка по стандартизиран конспект по специалността и модула;

 [1]Възможността за явяване на държавен изпит важи за студенти от випуск 2009 и след него.

 [2] Кандидат дипломантите с успех над 4.50 подават заявление за удобряване на тема. Заявлението се подава по образец и срок!

 [3] Кандидат дипломантите предават на директора на програмата попълнено заявление за допускане до защита/държавен изпит от което е видно, че студентът има взет необходимия брой кредити и съответния успех съгласно изискванията на неговия випуск за допускане до защита на бакалавърска теза или държавен изпит.Заявлението е по образец!

 [4] Готовата бакалавърска/магистърска теза се предава на 1 хартиен и 1 електронен носител, задължително с приложена и разписана декларация за оригиналност (по образец).

 Заявление за одобряване на тема (on-line)

Заявление за явяване на защита (on-line)

 

Прикачени файлове