facebook

ДепартаментПолитически науки

Стипендия по фонд "Антоний Гълъбов"

Стипендиите по фонд „Антоний Гълъбов“ се присъждат на студенти от Бакалавърска програма „Международна политика“ (на френски език) и от Магистърска програма „Международни отношения и публично управление (на френски език)“

 

Кандидатстването за стипендиите е по документи и събеседване. Стипендиите са две – една за бакалавърската програма и една за магистърската програма.

 

Продължителност на стипендията:

 • за бакалавърски програми: 2 семестъра
 • за магистърска програма: 1 семестър

 

Критерии за кандидатстване и присъждане на стипендия:

 • Кандидатите да са завършили предходната си образователна степен със среден успех над 5.50;
 • За новоприети студенти, изискването е програмите да са били посочени като първо желание при кандидатстване в НБУ;
 • За редовни студенти е необходимо успехът от предходната академична година да не е по-нисък от 5.50, както и да са всички взети кредити по програмна схема;
 • Кандидатите да имат демонстрирана активна гражданска и/или университетска ангажираност (участия в студентски, граждански, неправителствени организации и инициативи);
 • участие в събеседване с Комисия определена от Ректора. Резултатът от събеседването има решаващо значение при класирането на кандидатите;
 • предимство при равни резултати при класирането имат кандидати в неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители) и такива от социално слаби семейства.

 

Необходими документи:

 • заявление до ръководителя на департамент „Политически науки“;
 • Мотивационно писмо;
 • CV европейски формат;
 • за ползване на предимство при равни резултати в класирането се представят допълнителни документи, които доказват неравностойно положение (младежи от социални домове, без родители или на разведени родители и такива от социално слаби семейства).

 

Събеседване (интервю):

Събеседването се провежда в началото на месец октомври. Точната дата се обявява на интернет страницата на департамент „Политически науки“.

 

Класирането на кандидатите се извършва от Комисия, в състав:
Председател – Зам.-ректорът по учебната дейност на НБУ и членове – ръководителя на департамент „Политически науки“ и преподавател от департамента.

 

Срок за кандидатстване:

 срок: 15 – 30 септември

 

Провеждане на интервю:

 09 октомври

 

Оповестяване:

10 – 20 октомври.

 

За контакти:
Емила-Лилия Петрова
e-mail: epetrova@nbu.bg