facebook

ДепартаментПолитически науки

доц. д-р Соня Хинкова

доц. д-р Соня ХинковаДепартамент: Политически науки

Телефон: -

E-mail: sonia_hinkova@yahoo.com

Приемно време: Електронна поща sonia_hinkova@yahoo.com ОнлайнПрофесионална автобиография:

доц. д-р Соня Хинкова


ОБРАЗОВАНИЕ

Доктор по политология
1991 г. редовна аспирантура ИССТ - БАН

Магистър по история
1984 г. СУ “Кл. Охридски”

Магистър по философия
1984 г. СУ “Кл. Охридски”


ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Специализация по история на Византия и балканските народи 1982-1984
СУ “Кл. Охридски”

Специализация по международна и национална сигурност
1993-1994
Institute for East West Studies, New York, USA,

Институционална стипендия на НАТО
1994-1996


ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Научен сътрудник II степен
1991 г. Институт по политология БАН

Експерт
1992 г., Научен център по национална сигурност, МO на Р. България

Главен асистент
1998 г., Правно-исторически факултет, ЮЗУ

Доцент по международни отношения
2002 г., Правно-исторически факултет, ЮЗУ

Доцент по международни отношения
2004 г., Департамент "Политически науки", НБУ


ПО-ВАЖНИ ПУБЛИКАЦИИ

1. Дипломация и политика в международните системи "Метерних" и "Реалполитик" (Международните отношения през ХІХ век), монография, Издателство на НБУ, София, 2012
2. Югославският случай /Етнически конфликти в Югоизточна Европа/, изд. “Критика и хуманизъм” София 1998г., монография с рецензия в сп “Международни отношения” бр.2, 1999 г., хабилитационен труд - 2001 г.,
качена в научен електронен архив на НБУ (eprints@nbu.bg)
3. Динамика на субекта в международните отношения. Възникване, утвърждаване и криза на националната държава. студия, 2010, eprints@nbu.bg
4. Международните отношения между двете световни войни, студия, 2008, eprints@nbu.bg, включена и в Годишник на НБУ 2010 Г.
5. Суверенитет и съюзнически ангажименти в наднационална общност по примера на ЕС, в сборник Перспективите на българската демокрация: 20 години по-късно, Изток-Запад, София, 2010
6. Политическият привкус на страха, в сборник Страх и жажда от възмездие - студии на департамент „Политически науки”, С, 2007
7. Геополитически контрапуктове на глобализацията в Югоизточна Европа, в сборник Глобализацията и новите граници на политическото, С., 2004.
8. Bulgaria and regional co-operation in south-east Europe, in SEER South – East Europe Review for Labour and Social Affairs, vol.5, N 2, July 2002, Brussels.
9. Конституционна легитимност на българската външна политика през периода 1878-1908 г., в сборник Изследвания в чест на чл.кор. професор Страшимир Димитров, изд. “М. Дринов”, София, 2001 г. , І и ІІ том.
10. Интеграционна политика и малцинствена проблематика на примера на Република България, в сборник Етномалцинствени проблеми в Югоизточна Европа през 90-те години на XX век и евроатлантическата интеграция на България, изд. “Албатрос”, София, 2001 г.
11. Източна Европа и предизвикателствата на интеграцията, в сборник Европейска интеграция и медии, издателска поредица на проект Темпус кн.2, София, 2000 г.
12.Варианти за развитие на Косово – автономна област, република, независима държава, сп. “Международни отношения”, бр. 5, 2000 г.
13.Конфликтът в Косово във времеви измерения – настояще, минало, бъдеще, сп. “Международни отношения”, бр. 3, 1999 г.
14. Предпоставки за конфликти в Югоизточна Европа, в сборник Алтернативи на политиката за сигурност на Република България в условията на демократичен преход, изд. “Албатрос”, София, 1998 г.
15. Подходи за регулиране на кризи и перспективи за развитие на кризисните райони в Югоизточна Европа, в сборник Приоритити във външната политика на Република България-актуални аспекти, практически стъпки и перспектива, издание на МВнР, София, 1998 г.
Публикации:

1. Формирането на Двуполюсния свят, монография, ISSN 978-954-535-926-2, изд. НБУ, 2016 г., 324 стр.
2. Дипломация и политика в международните системи "Метерних" и "Реалполитик". Международните отношения през ХІХ век, монография, Издателство на НБУ, София, 2012, ISSN 978-954-535-670-4, 561 стр.
3. Международните отношения между двете световни войни, моногрофия, в Годишник на Нов Български Университет, Научни изследвания, 2010, ISSN 1310-8670, с. 327-430, 113 стр.
4. Югославският случай. Етнически конфликти в Югоизточна Европа, монография, Критика и хуманизъм, 1998,ISSN 954-587-047-8,182 стр.
5. Стратегически подходи на ЕС в Югоизточна Европа, студия в сб. Балканите през второто десетилетие на ХХI век, Парадигма, София, 2015, 44 стр.
6. Външни влияния при "насърчената" религиозност на мюсюлманите в България, статия в сп. Политически изследвания, бр. 1-2, 2015, 20 стр.
7. Turkey as a significant geopolitical actor: some dimensions of the country's political influence in Bulgaria,статия в сп. Дипломация, бр.12, 2014, 14 стр.
8. Geopolitical dimensions of Turkey's and Western Balkans accession to the EU, статия в сп. Дипломация, издание на Дипломатически институт към МВнР, ISSN 1313-6437, бр.10, 2013, 24 стр.
9. Външнополитическа реторика и нагласи в протестите в България през зимата на 2013 г., статия в сп. Реторика и комуникации, ISSN 1314-4464, бр.10, 2013, http://rhetoric.bg, 12 стр.
10. Съвременният „внос” на идентичности при помаците в България, статия в сборник „Помаците: версии за произход и съвременна идентичност”, изд. на НБУ, София, 2013 г., ISSN 978-954-535-772-5, с. 95-116, 21 стр.
11.Същност и динамика на международната среда при обявяване на независимостта на България, статия в Научен електронен архив на НБУ, eprints@nbu.bg, 2011, 36 стр.