ДепартаментПолитически науки

Гл. ас. д-р Любомир Стефанов

Гл. ас. д-р Любомир Стефанов

e-mail: lyubos@gmail.com

 

Академична длъжност: 

главен асистент

 

Научна степен: 

доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на:  

политическите партии, политически системи, инситуции и управление, Европейски съюз, политически идеи и идеологии

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: 

антропология, публични комуникации, кино 

 

Възможности за експертиза в областта на:

политически кампании, политически партии, политическа комуникация, институции и управление

 

Преподавателски интереси в областта на:  

политическите партии, политически системи, инситуции и управление

 

Образование:  висше

 

Членство в организации: Българска асоциация по политически науки, постоянни групи към Европейския консорциум за политически изследвания (ECPR): Standing Group on Extremism & Democracy; Standing Group on Comparative Political Institutions; Standing Group on Political Parties; Standing Group on Politics and Art.

 

Участие в национални и международни проекти:

2015 участник в проект BG051PO001-4.3.04 - 0037 „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на  Центъра за дистанционно и електроннообучение към Нов български университет". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешкитересурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 • 2014 лектор по проект "Активни граждани и съвременната община:предизивикателства, стратегии, решения" разработена по проект BG05/619 "Училище за активно гражданство:устойчивост на граждански форуми за разработването на политики за развитие, функциониращи на равнище общности (обшини или по-малки райони)" реализиран с финансовата подкрепа на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.
 • 2013 Разработване на годишен доклад по дейностите на Департамент Политически науки към НБУ в рамките на изследователската пан-европейска мрежа LISBOAN.
 • 2007 Лектор в проект EUROPE on Wheels – European Commission’s Office in Bulgaria;

 

По-важни публикации:

 • Reflections on the US and Bulgarian Political Systems-Some (Im) possible Implications On-line Journal Modeling the New Europe, no. 17/2015 ( ttp://neweurope.centre.ubbcluj.ro/?p=1468)
 • Възстановяване на връзката между теория и практика в политическите науки (сборник научни публикации, т. 2, София, НБУ 2015 г.)
 • Разработване на обучителен материал към обучителна програма "Активни граждани и съвременната община:предизивикателства, стратегии, решения" разработена по проект BG05/619 "Училище за активно гражданство:устойчивост на граждански форуми за разработването на политики за развитие, функциониращи на равнище общности (обшини или по-малки райони)" реализиран с финансовата подкрепа на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.
 • Властта на информацията (сборник) предстоящо, 2016 г.
 • Българската партийна система от 2014 – наследството на прехода, сп. Политически изследвания (под печат, 2015 г.)
 • Градът на творчеството и знанието – пътят на София през 21 в., в Европейският град през 21в.: къде сме ние? (сборник), НБУ, София 2011;
 • Избори 2009: кампаниите, които отсъстваха. (сборник) Нов Български Университет, София, 2010 г.;
 • Партии на ръба, Европейски информационен център, Велико Търново, 2010
 • „Дефицит на легитимност или перманентна криза на доверие?“, в сборник “20 години българска политология” под редакцията на Томов, А, Буруджиева, Т., Найденов, Н. , Университетско издателство, София. (2006).
 • Списание ТЕМА: брой 19 (290), 14-20 май, 2007 г. „ Европейски данъчни страсти на наш гръб”, Любомир Стефанов, Николай Танев;

 

Обществена дейност:

 • финална конференция „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“.
 • Археология на властта-интердисциплинарна конференция, ноември, 2014 г., НБУ
 • 8th General Conference of ECPR. University of Glasgow, Scotland, 3-6 Sept, 2014
 • Кръгла маса „Политическите рискове след Избори 2013“ - София, хотел „Кристал Палас“, организатор НБУ, департамент „Политически науки“, 17.05.2013 г.
 • 2012: Участие в международно лятно докторантско училище „Europe in the World“ (18-30.06.2012) в Лисабон, Португалия с презентация на дисертационния труд
 • 2009: участие с доклад в национална конференция посветена на 20 години от началото на прехода към демокрация в България, Арбанаси, област Велико Търново
 • 2006: Конференция „Среща на българските млади учени от страната и чужбина” – сп. Foreign Policy Bulgaria & Институт за Либерални Стратегии
 • 2006: Участие с доклад в конференция организирана от катедра Политология към СУ „Св. Климент Охридски“ под заглавие „20 години българска политология“